Obchodní podmínky

R. A. JIČÍN s. r. o.
IČ: 15041221
DIČ: CZ15041221

Sídlo společnosti:
Nádražní 472
46802  Rychnov u Jablonce nad Nisou

Prodávající a provozovatel inernetového obchodu www.ceskeubrusy.cz

Společnost R. A. JIČÍN s. r. o. (dále jen společnost), je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 18312.

Společnost se zabývá zejména výrobou a maloobchodním či velkoobchodním prodejem bytového textilu především tradičních ubrusů s paličkovanou krajkou.

Níže uvedené obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje bytového textilu společností R. A. JIČÍN s. r. o. (dále jen „prodávající“) zákazníkům (dále jen „kupující“).

Kupující odesláním své objednávky prostřednictvím elektronického obchodu www.ceskeubrusy.cz potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Objednávání


Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód, název a cenu zboží dle informací o výrobku na internetovém obchodu www.ceskeubrusy.cz(pokud kupující provede objednávku přes tlačítko objednat přímo v internetovém obchodu, údaje o zboží se odešlou automaticky)
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží (v případě elektronické objednávky může použít elektronický podpis)
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Platební podmínky

Veškeré ceny zboží a služeb v internetovém obchodě jsou uvedené včetně DPH. S celkovou cenou zboží (včetně poštovného a balného) je kupující seznámen spolu s potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu objednaného zboží i po odeslání objednávky kupujícím. Zavazuje se však kupujícího na změnu ceny zvlášť upozornit a neodesílat zboží kupujícímu bez jeho výslovného souhlasu se změnou ceny.

 • platba v hotovosti při osobním odběru
 • platba předem bankovním převodem
 • na dobírku platbou při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • platba na fakturu se splatností (jen po dohodě)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky

Každá objednávka bude telefonicky ověřena a potvrzena prodejcem.

Předpokládaná expedice zboží bude vždy oznámena kupujícímu po objednávce zboží. Doba expedice se může lišit dle přítomnosti zboží na skladě. Kupující vždy může upravit jednotlivé položky objednávky, či případně zrušit celou objednávku v případě nevyhovujícího termínu dodání.

Termíny expedice se pohybují od 2 do 10 pracovních dní.

Osobní odběr: Po předchozí domluvě je možné objednané zboží odebrat osobně v naší prodejně v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání Českou poštou: Zboží zasíláme buď na dobírku či po platbě předem na účet ….. Platba předem se provádí před zasláním zboží na základě údajů, které zasíláme na e-mail zadaný v objednávce. Tyto údaje jsou kupujícímu zaslány teprve po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího a oznámení předpokládané expedice.

Objednané zboží je vždy doručeno s daňovým dokladem a fakturou, která zároveň slouží jako záruční list.


Poštovné a balné si účtujeme následovně:

 • Běžná zásilka - 100,- Kč (platba předem na účet)
 • Dobírka - 120,- Kč (platba při převzetí)

Balné neúčtujeme.

Zboží je doručeno na adresu uvedenou a potvrzenou dle objednávky kupujícího. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě, že tak neučiní, bude na něm prodávající požadovat nahrazení nákladů spojených s přepravou.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit společnosti R. A. JIČÍN s. r. o., sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem:

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, nepoškozené, neprané, ale čisté, pokud možno včetně originálního obalu , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodným a nešetrným zacházením, dále se nevztahuje na změny přírodních materiálů, které mohou probíhat vlivem slunečního záření, či běžného opotřebení tkanin.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.


  Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel:

V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Záruční podmínky

Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců.


Spotřebitel má právo na:

 • V případě jde-li o vadu odstranitelnou, bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 • Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 • Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
 • Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 • Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
 • Na dodávku novin, periodik a časopisů.
 • Spočívajících ve hře nebo loterii.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodným a nešetrným zacházením, dále se nevztahuje na změny přírodních materiálů, které mohou probíhat vlivem slunečního záření, či běžného opotřebení tkanin.

Záruční podmínky na zboží jsou popsány v obchodních podmínkách prodávajícího a řídí se platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.